Právní služby:

Rychlý kontakt

JUDr. IVO JELÍNEK, advokát
e-mail: judr.ivo.jelinek@advodec.cz
telefon: +420 412 517272

Miscelanea:

Ceny právních služeb

Problematiku výše odměny za poskytnutou právní pomoc upravují právní předpisy – především zákon o advokacii č. 85/1996 Sb. a dále vyhláška ministra spravedlnosti č.177/1996 Sb. ve znění novel – advokátní tarif, a vyhláška č. 484/2000 Sb. ve znění novel.

(texty těchto předpisů naleznete v rubrice ODKAZY na stránkách České advokátní komory)

Výše ceny za služby advokáta vycházet z několika kritérií – jednak z míry složitosti práce, kterou advokát vykoná ve prospěch klienta, jednak z její časové náročnosti, a také z míry odpovědnosti, kterou na sebe advokát bere svým závazkem splnit úkol pro klienta řádně a včas.

Advokát je oprávněn dohodnout se s klientem také o tzv. smluvní odměně. Ta může být buď paušální, nebo podílová – tj. závislá na výsledku věci. Odměna může být sjednána též jako časová – tedy závislá na množství času vynaloženého advokátem na příslušnou věc.

Pokud není uzavřena dohoda o smluvní odměně, platí, že cena za právní službu se určí podle advokátního tarifu – tedy dle vyhlášky ministra spravedlnosti, zejména podle jejího ustanovení § 7 a násl. (princip je zde v zásadě takový, že výše odměny závisí na hodnotě věci, která je předmětem sporu nebo předmětem smlouvy)

V naší advokátní kanceláři je preferováno použití smluvní časové odměny. Sazebník časové odměny je uveden dále.

Vedle toho, zejména ve věcech sporů o vymáhání peněžitých pohledávek, je aplikována forma kombinace smluvní paušální odměny a podílové odměny. To znamená, že v těchto případech je po klientovi požadováno pouze zaplacení nízké paušální odměny za zpracování podání a dále zaplacení soudního poplatku, a podílová odměna advokáta, stanovená ve výši, která je protistraně určena jako povinnost k úhradě nákladů právního zastoupení, je splatná až po skončení sporu a obdržení plnění od protistrany.

V některých případech je advokátní kancelář schopná poskytnout klientům také financování sporu, to znamená, že klient nehradí vůbec žádnou zálohu na odměnu advokáta ani na náklady řízení a kancelář převezme i riziko sporu, tj. povinnost k případné úhradě nákladů protistraně v případě neúspěchu ve sporu. Sjednaná podílová odměna je pak rovněž splatná až po skončení sporu a obdržení plnění od protistrany.

V případech, kdy to odůvodňuje sociální situace klienta a umožňují časové možnosti advokáta, je možné poskytnutí právní pomoci buď s poskytnutím podstatné slevy, nebo jen za symbolickou odměnu.

Uzavření dohody o ceně  právní služby mezi advokátem a klientem je samozřejmě vždy velmi individuální záležitostí.

Praktický postup bývá obvykle takový, že právní porady, jednorázové konzultace, případně první konzultace s klientem, bývají uhrazeny klientem v hotovosti bezprostředně po poskytnutí služby, a to za základní hodinovou sazbu časové odměny dle časového rozsahu služby, která bývá v případě kratších konzultací účtována po započatých půlhodinách.

Dále je postupováno tak, že, pokud se advokát s klientem dohodne o převzetí právního zastoupení, je domluvena další schůzka, pro kterou advokát připraví informaci – smlouvu o právní pomoci a plnou moc, včetně ujednání o způsobu určení odměny advokáta, určení výše zálohy a další podrobnosti.

Vyúčtovávání se provádí zpravidla měsíčně, vždy k patnáctému dni v měsíci.

Advokát je plátcem DPH. V dále uvedených sazbách není zahrnuta DPH, tj. tato se k odměně připočítává.

Advokát je povinně pojištěn a toto pojištění kryje jeho odpovědnost za škodu, kterou by mohl případně způsobit svému klientovi jednáním v rozporu s jeho povinnostmi.

Sazebník časové odměny advokátní kanceláře a způsob účtování hotových výdajů

(V dále uvedených položkách není zahrnuta DPH, tj. k dále uvedeným položkám se DPH připočítává.)

Základní hodinová sazba : 1.113,--Kč

  -         Účtuje se za každou započatou hodinu práce, v odůvodněných případech (např. u kratších osobních konzultací a porad) za každou započatou půlhodinu, v případě konzultací poskytovaných telefonicky, e-mailem nebo jinými prostředky dálkové komunikace, pak za každých započatých šest minut.

Poplatek za administrativu : 223,--Kč

(vytištění a úprava podání včetně materiálových nákladů, vypravení, kopírování, osobní doručování, náklady poštovného, atp.)

-         Účtuje se ke každé konzultaci a ke každému písemnému podání, tj. písemnosti zpracované pro klienta a ve věci klienta, neúčtuje se k elektronickým podáním.

Cestovné : sazba 6,--Kč za 1 km při použití vozidla advokáta + náhrada hotových výdajů při cestě (parkovné, cestovné místní dopravou, ubytování při delších cestách)

Hotové výdaje : výdaje vynaložené advokátem při plnění jeho povinností ve prospěch klienta, pokud tyto výdaje nehradí přímo klient, zejména pak soudní a správní poplatky, výdaje za pořízení kopií listin, atp.

V případě, že klient nesouhlasí s fakturou advokáta, je oprávněn ji reklamovat ve lhůtě 10 dnů od jejího doručení. Advokát je povinen v případě reklamace doložit podrobnou specifikaci fakturovaných výkonů. Pokud není specifikace klientem uznána, platí, že zaniká ujednání o smluvní odměně dle uzavřené smlouvy o právní pomoci a advokát má nárok na odměnu stanovenou podle advokátního tarifu – tj. ust. § 7 a násl. vyhl.č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů o mimosmluvní odměně.