Právní služby:

Rychlý kontakt

JUDr. IVO JELÍNEK, advokát
e-mail: judr.ivo.jelinek@advodec.cz
telefon: +420 412 517272

Miscelanea:

Není správné  přijímat závazky   bez přiměřené opatrnosti. Neřku-li přijímat závazky, které nelze splnit, či  které dlužník ani splnit nechce nebo o kterých ví či musí vědět, že je splnit nemůže. Právě tak není správné s neovladatelnou náruživostí hrát hazardní hry či s podobnou mírou neovladatelnosti užívat omamné látky či alkohol.

Ovšem,  ačkoliv  o posledně jmenovaných závislostech a náruživostech se hodně ví a ještě více se o nich mluví či píše, tak o náruživosti k dluhům či závislosti na dluzích se teprve mluvit a psát začíná. Jde přitom nicméně o stejně devastující závislost, jakou jsou ty ostatní.

Všechny závislosti bývají nějak vysvětlovány  či dokonce omlouvány.  Nebo by  bylo přesnější poznamenat, že u všech závislostí  ti závislí obvykle vysvětlují a sebe omlouvají, že nemohli postupovat jinak, že podlehli tlaku prostředí, nepříznivým sociálním vlivům či svízelné sociální situaci. Pokud  jde například o drogy, pak jejich okolí či vůbec veřejnost takové vysvětlení a omluvy obvykle nepřijímá.  Ale u osob, které se ocitly v tíživé životní a majetkové situaci kvůli své závislosti na dluzích,  cítí jejich okolí velmi často lítost a pochopení.  Podle mého názoru a zkušenosti si však většina, a patrně dokonce naprostá většina, lidí, kteří upadli do závislosti na půjčkách,  lítost a pochopení nezaslouží. Právě tak si nezaslouží pochopení ani ti, kteří další a další  půjčky takovým závislým osobám poskytují.  Rozdíl mezi ziskuchtivým vinopalníkem či drogovým dealerem z  předměstí, a okravatovaným a institucionalizovaným lichvářem (snad mi všechny ty možné splátkové společnosti nabízející všechny možné supervýhodné půjčky až do domu, atp. tento ostrý příměr odpustí)  nevidím téměř žádný. 

To jsou možná zbytečné stesky, jako advokát bych měl vyslovit spíše nějaký právní názor či právní radu.

Zákon nechrání ani jednu, ani druhou stranu, respektive chrání zájmy obou stran, a to je dobře. Předpisy o ochraně spotřebitele dokonce jistou měrou postavení dlužníka "vylepšují".  Lichvářské poskytování půjček, včetně sjednávání hrubě nepřiměřených sankcí za prodlení, příčí-li se dobrým mravům, zakládá důvod pro neplatnost právního úkonu. Naproti tomu dlužník, je-li osobou svéprávnou, dospělou a nikoliv slepou a hluchou, nemůže se dovolávat neplatnosti ujednání o půjčce či jejím zajištění jen  proto „že si to špatně přečetl“.

Je tu ovšem ještě jeden faktor – je-li poptávka, je i nabídka. Poptávka po penězích byla, je a bude. Stejně tak je, byla a bude  poptávka po drogách a alkoholu a herny také nezejí prázdnotou. Pokud ovšem „nabídka“ alkoholu či drog, a i třeba hracích automatů, je přísně regulována zákonem, a stihána příslušnými institucemi, pak nabídka snadno dostupných půjček téměř nijak omezována není. Jde tedy o produkt naprosto dostupný a legálně také nabízený a masivními reklamními kampaněmi vnucovaný.  

Zažil jsem ve své praxi rodiny devastované alkoholismem, drogami i gamblerstvím. Setkal jsem se také s rodinami naprosto rozvrácenými a zničenými jen proto, že jeden z rodičů, či v horším případě oba, byli nezdrženliví při přijímání půjček, a řetěz na sebe navazujících dluhů – vytloukání klínu klínem, vedl k nejhorším možným představitelným důsledkům. Nějak se mi tak zdá, jakkoli nejsem příznivcem různých regulací, že tato oblast  by si přísnou regulaci nabídky a kontrolu jejího dodržování víc než zasloužila. Hic idea de lege ferenda …