Právní služby

řešení právních otázek spojených s podnikatelskou činností, včetně sepisování smluv a jiných listin z oblasti obchodně právních vztahů

rovněž v rozhodčím řízení nebo ve správním řízení – komplexní zastoupení účastníka řízení

právní porady a sepisy právních dokumentů a poradenství v souvislosti se zakládáním a správou obchodních korporací, vztahy či spory mezi společníky a akcionáři,  postavením statutárních orgánů, vztahy z odpovědnosti statutárních orgánů, atd.

úprava rodičovské zodpovědnosti, výživné, rozvody – sporné i smluvené (právní porady ve věcech rozvodu, sepisování návrhů na rozvod, dohod o vypořádání majetku a bydlení jako podkladů pro tzv.smluvený rozvod, zastupování v řízení o rozvodu péče o nezletilé děti, střídavá péče, zastupování ve sporech o rodičovskou zodpovědnost, atd.

vypořádání SJM, úprava  rozsahu SJM za trvání manželství, atp.

právní poradenství ve věcech pracovního práva pro zaměstnavatele i pro zaměstnance

zejména ve sporech o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru či o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru

poradenství a zastupování pro uchazeče ve věci veřejných zakázek,  námitkové řízení, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

právní poradenství a sepisování smluv a listin o právních jednáních

sepisování smluv včetně zastupování ve věci přípravy a uzavření smluv, právní posouzení a revize návrhů smluv, atd.

právní porady, zejména ve věcech uzavírání smluv, např. nájemních smluv, smluv o dílo, pachtovních smluv, smluv o zápůjčce, atp. a sepisování dalších prvních dokumentů

soudní i mimosoudní  vymáhání pohledávek, upomínání dlužníků, zastupování v nalézacím i vykonávacím řízení

směnečná agenda – příprava směnek, použití směnek v podnikatelské i privátní praxi, zastoupení ve směnečném řízení

zastupování v dědickém řízení, sepisy závětí, právní porady ve věcech dědictví

obhajoba v trestním řízení

uplatňování a vymáhání nároku na náhradu škody včetně zastupování poškozeného v trestním řízení ve věci náhrady škody