Ceny právních služeb

Pravidla pro určení výše odměny advokáta za poskytnutou právní pomoc upravuje  zákon o advokacii č. 85/1996 Sb. ve znění novel a podrobně pak  vyhláška ministra spravedlnosti (advokátní tarif )m č.177/1996 Sb. ve znění novel.

Výše ceny za služby advokáta   vychází  z několika kritérií – jednak z míry složitosti  práce, kterou advokát vykoná ve prospěch klienta,  jednak z její časové náročnosti,  a jednak z míry  odpovědnosti,  kterou na sebe advokát bere svým závazkem splnit úkol pro klienta.

Advokát je oprávněn dohodnout se s klientem   o tzv. smluvní odměně. Ta může být buď paušální, nebo podílová – tj. závislá na výsledku věci. Odměna může být sjednána též jako časová –  tedy závislá na množství času vynaloženého advokátem na příslušnou věc.

Pokud není uzavřena dohoda o smluvní odměně, platí, že cena za právní službu se určí podle advokátního tarifu – tedy dle vyhlášky ministra spravedlnosti č.177/1996 Sb., zejména podle jejího ustanovení § 6 a násl. (Princip je zde  především takový, že výše odměny závisí na hodnotě věci, která je předmětem sporu nebo předmětem smlouvy.)

V naší advokátní kanceláři  je  pro běžnou agendu preferováno použití smluvní časové odměny. Sazebník  časové odměny

Uzavření dohody o ceně za právní službu je  součástí  dohody o udělení plné moci při převzetí právního zastoupení klienta. V jednodušších věcech, případně i s ohledem na sociální situaci klienta, může být poskytnuta procentní sleva ze základní sazby časové odměny. Naproti tomu ve složitějších či náročnějších  věcech může být sjednána  přirážka k základní sazbě časové odměny. Tyto odchylky musí být sjednány ve smlouvě o právní pomoci.

Praktický postup bývá obvykle takový, že právní porady, jednorázové konzultace, případně první konzultace s klientem, bývají uhrazeny klientem v hotovosti bezprostředně po poskytnutí služby, a to za základní hodinovou sazbu časové odměny dle časového rozsahu služby, která může být  v případě kratších konzultací účtována po započatých půlhodinách.

Pokud se advokát  s klientem dohodne o převzetí právního zastoupení, je uzavřena Smlouva o právní pomoci a podepsána plná moc, přičemž součástí smlouvy je i ujednání o způsobu určení odměny advokáta, určení výše zálohy  a další podrobnosti. 

Advokát je plátcem DPH.