Sazebník

časové odměny advokáta a způsob účtování hotových výdajů

(Ve všech  dále uvedených položkách není zahrnuta DPH, tj. k dále uvedeným položkám se DPH připočítává.)

Základní hodinová sazba:    1.376,–Kč + DPH 21 %

Účtuje se za každou započatou hodinu práce, v odůvodněných případech (např. u kratších osobních konzultací a porad) za každou započatou půlhodinu, v případě konzultací poskytovaných telefonicky, e-mailem nebo jinými prostředky dálkové komunikace, pak za každých započatých šest minut.

Poplatek za administrativu :   225,–Kč + DPH 21 %

(zahrnuje vytištění a  úpravu podání včetně materiálových nákladů, vypravení, kopírování, osobní doručování, náklady poštovného, atp., účtuje se  ke každému písemnému podání či písemnosti zpracované pro klienta a ve věci klienta)

Cestovné :   sazba  6,–Kč + DPH 21 % za 1 km při použití vozidla advokáta + náhrada hotových výdajů při cestě (parkovné, cestovné místní dopravou,  ubytování při delších cestách)

Hotové výdaje :  výdaje vynaložené advokátem při plnění jeho povinností ve prospěch klienta, pokud tyto výdaje nehradí přímo klient, zejména pak soudní a správní poplatky, výdaje za pořízení kopií listin, atp.

Lhůta splatnosti faktury advokáta činí deset dnů od vystavení. V případě, že klient nesouhlasí s fakturou advokáta, je oprávněn ji reklamovat ve lhůtě deseti dnů od jejího vystavení. Advokát je povinen v případě reklamace doložit podrobnou specifikaci fakturovaných výkonů. Pokud není specifikace klientem uznána, platí, že zaniká ujednání o smluvní odměně dle uzavřené smlouvy o právní pomoci a advokát má nárok na odměnu stanovenou podle ujednání o mimosmluvní odměně dle advokátního tarifu – tj. podle ust. § 7 a násl. vyhl.č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů.